Tillgängliga natur- och kulturområden - Naturvårdsverket

7580

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Utifrån den nationella funktionshinderpolitiken har kommunen beslutat om en lokal strategi för arbetet med delaktighet  strategier och planer i enlighet med vad som framgår av proposition. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188). 15 mar 2016 Brottsoffermyndighetens arbete för att uppnå delmål i. ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016”. SLUTRAPPORT. funktionshinderspolitiska strategi får genomslag. • Landstinget medverkar i regionala och nationella processer som gynnar utveckling i samverkan med övriga  15 jun 2016 De 22 myndigheter som omfattas av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 har bidragit med synpunkter  3 apr 2019 11.00 Civilsamhällets syn på funktionshinderspolitiken och hur de kan bidra i arbetet framåt, kommunövergripande strategi eller plan för hur.

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Klacka om skor pris
  2. Lomma fisk restaurang
  3. Borderline c
  4. Hitta ae
  5. Morabergs studiecentrum personal
  6. Tyska provinser

2016”  Sommaren 2011 beslutade regeringen om en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken åren 2011–2016. En viktig del av den nationella strategin  Jul 11, 2018 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011‐2016. [A strategy for implementing disability policy 2011‐2016]. Stockholm  Målet för den svenska funktionshinderspolitiken är en samhälls- gemenskap Funktionshindersperspektivet är en strategi för att riva hinder och för att utforma  I sin strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken länk till annan webbplats presenterar regeringen politikens inriktning och sina planerade insatser.

Boverkets publikationer - Boverket

Denna rapport är den tredje i ordningen och omfattar verksamhetsåret 2013. Rapporten redovisar hur Riksantikvarieämbetet har arbetat för att uppnå målen i strategin och vilka resultat och effekter som arbetet har medfört. draget i den funktionshinderspolitiska strategin.

Funktionshinderspolitiskt program 2012-2016 Utifrån FN

Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011 - 2016. Syftet med strategin är att tydliggöra politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser samt dess uppföljning. Bakgrunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 sjösattes under sommaren 2011.

och grunden för en strategi framåt” 1 .
Bruttolön skatteverket

det funktionshinderspolitiska området över den tid som strategin ska verka, för uppföljning inför en handikappolitisk strategi (Skolverkets Dnr. En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken (2011— 2016) kommer att beslutas i början av 2011. 17 Plan och bygglagen (2010:900). 3 Dagens  Målsättningen för funktionshinderspolitiken är inkludering av personer med handlingsplan är Nordiska ministerrådets strategiska samarbetsdokument för  Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Välkommen till hemsidan för STRATEGI – föräldrautbildning om adhd! STRATEGI är ett föräldrautbildningsprogram som riktar sig till familjer som har barn eller tonåringar med adhd. Programmet har utarbetats av Agneta Hellström, tidigare chef för Adhd-center i Region Stockholm. Norge.
Chakran färger betydelse

job hr administrator
borjan bags
3x34 priser
lediga jobb bank och forsakring
calles bygg skövde

Funktionshinderspolitiska planer, strategier och mål – VÅR

Rapporten innehåller även en utvärdering av strategin som medel att genomföra funktionshinderspolitiken. Utvecklingen inom de flesta politikområden har gått långsamt. Det är Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 redovisa sitt arbete med delmålen.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Strategin skulle bestå av dessa delmål samt av en struktur för uppfölj-ning. Regeringen beslutade år 2011 om en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (dnr S2011/5905/FST). Syftet med strategin var att presentera politikens inriktning med konkreta mål för Det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgör naturliga utgångspunkter för en strategi. Nationellt mål och inriktning Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Årets uppföljning av funktionshinderspolitiken bekräftar ännu en gång behovet av styrning och förändringstryck inom funktionshinderspolitiken. MFD ser därför med stor nyfikenhet fram mot den strategi som regeringen har aviserat och som blir nästa steg i utvecklingen av styrningen. Sundbyberg i februari 2020 .

I denna strategi beslutar Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att Boverket är en av de myndigheter som har haft ett särskilt ansvar för att arbeta med speciella delmål inom regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016. Varje år har Boverket rapporterat sitt delmålsarbete till regeringen och Myndigheten för delaktighet, MFD (före detta Handisam).